Askerlik Kanununda değişik

Eylül 2, 2010  

Askerlik Kanununda değişik yapılmasına ilişkin yasa teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Yasaya göre, terörle mücadelede şehit olanların bütün çocukları ve
kardeşleri askerlikten muaf olabilecek. Terör olayı dışındaki şehitlerin ise bir
kardeşi bundan yararlanacak. Astsubay üstçavuş ve kıdemli üstçavuş rütbe bekleme süresi, 3 yıldan 6 yıla çıkartılacak.

Genel Kurulda, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul
Milletvekili Hasan Kemal Yardımcı’nın Askerlik Kanunu ile bazı kanunlarda
değişiklik yapılmasına ilişkin yasa teklifi ile GATA Kanununun Bazı Maddelerinde
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tasarı, temel kanun olarak iki bölüm halinde
görüşüldü.
Yasaya göre, çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra
yeniden kazananların askerlik işlemlerine, vatandaşlığı kaybettikleri tarihteki
durumlarına göre devam edilecek.
Askerlik hizmetini yerine getirirken ölen, akıbeti meçhul kalan, hakkında
gaiplik kararı alınan veya maluliyet aylığı bağlanmasını gerektirecek biçimde
malul olanların; baba ve annesinin müşterek olarak talep ettiği veya baba ya da
annesinden biri ölmüş ise sağ olanın talep ettiği kardeşlerden biri, istekli
olmadıkça silah altına alınmayacak, silah altındaysa terhis edilecek.
Baba veya annesinin müştereken anlaşamadıkları veya her ikisinin de ölmüş
olması durumunda; öncelikle silah altında olan kardeşi varsa, istekli olması
halinde terhis edilecek. Silah altında kardeşi yoksa veya silah altında olan
kardeşi terhis olmak istemezse, askerlik hizmeti sırası gelen ilk kardeş, istekli
olmadıkça askerliğe alınmayacak.
Askerlik yaparken, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybeden
yükümlülerin çocukları ile aynı anne ve babadan olan kardeşlerinin tamamı,
istekli olmadıkça askerliğe alınmayacak, askerlik yapanlar ise istekleri halinde
terhis edilecek.

-YOKLAMALAR-

Askerlik çağına girenlerden yoklama devresinde bulunanlar; 20 yaşına
girdikleri yılın 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında ilk, 1 Temmuz-31 Ekim
tarihleri arasında ise ikinci olmak üzere, iki kez yoklamaya tabi tutulacak.
Bu yoklamalar yapılırken, her yıl yedeklerin de yoklamaları yapılacak.
Yedeklik yoklama yaş sınırı, ihtiyaç halinde Milli Savunma Bakanlığınca 10 yıla
kadar indirilebilecek.

Askerlik meclisinde bulunması gereken askeri hekimler, Genelkurmay
Başkanlığı, sivil hekimler ise mülki amirler tarafından görevlendirilecek.
Askerlik meclisinin toplanmadığı zamanlardaki son yoklama işlemlerinde, askeri
hekim şartı aranmayacak.
Askerlik şubeleri, son yoklama tarihlerini mahallin en yüksek mülki
amirine bildirerek, askerlik meclisinin belirlenen günde toplanmasını ve
muhtarların, o yıl askerlik çağına girenler ile bir önceki sene ertesi yıla terk
edilenlerin, muhtarlıklarda asılarak ilan edilecek listeleriyle birlikte
belirlenen günde gelmelerini isteyecek.

-YAZILI TEBLİGAT UYGULAMASI KALKIYOR-

Askerlik işlemlerinde yazılı tebligat uygulamasına son verilecek,
tebligat, TRT aracılığıyla yapılacak.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından o yıl askerlik çağına girenler ile bir
önceki yıl, ertesi yıla terk edilenlerin son yoklamalarının yapılacağı, TRT
aracılığıyla duyurulacak. Bu duyuru, hükümlülere tebliğ mahiyetinde olacak.
Son yoklama sırasında, askerlik şubesine veya yurt dışı temsilciliklerine
gelmemiş ve gelmeyiş sebebini bildirmemiş kişiler, yoklama kaçağı kabul
edilecek.
Yoklama kaçakları ve bakayalar, yakalanmaları için Milli Savunma
Bakanlığı tarafından İçişleri Bakanlığına, askerlik şubelerince de mahallin en
büyük mülki amirine bildirilecek. Yakalananlar, en geç 24 saat içinde en yakın
şubeye getirilecek. Askerlik şubesi tarafından teslim alınmayanlar, derhal
serbest bırakılacak.
Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte tebligatsız saklı, yoklama kaçağı
veya bakaya durumunda olanların askerlik şubelerine müracaat etmeleri, Milli
Savunma Bakanlığı tarafından TRT aracılığıyla duyurulacak. Bu duyuru, yükümlülere tebliğ mahiyetinde olacak. Yapılan duyuruya rağmen 3 ay içerisinde askerlik şubesine başvurmayanlar hakkında, tebligatlı işlem yapılacak.
Ülke menfaatine uygun olmayan ve uluslararası alanda istismar
edilebilecek nitelikte haritaların üretim ve kullanımının önlenmesi amacıyla
harita, atlas, küre ile harita ve harita bilgisi içeren her türlü doküman için,
Harita Genel Komutanlığından uygunluk onayı alınması zorunlu olacak.

-YEDEK SUBAYLARIN TERFİSİ-

Yedek subayların terfisi de yeniden düzenlenecek. Buna göre, yedek
subaylar, barışta; silah altında geçen süreleri, hizmet sürelerinden sayılmak
suretiyle muvazzaf subaylar gibi terfi ettirilecek. Yedek subaylar, seferde;
muvazzaf subaylar gibi terfi ettirilecek. Yedek subayların terfi şart, usul ve
esasları hakkında TSK Personel Kanunu hükümleri uygulanacak.
Astsubay üstçavuş ve kıdemli üstçavuş rütbe bekleme süresi, 3 yıldan 6
yıla çıkartılacak.

Üstçavuşluk ve kıdemli üstçavuşlukta 6 yıllık bekleme süresine tabi
olacak astsubaylardan; kıdem alanlara, rütbe terfi şartları bakımından fiili
bekleme süresinin üçte ikisi oranında sicil bulunma şartı getirilirken, üstün
başarı nedeniyle terfi edecek üstçavuş ve kıdemli üstçavuşların sadece bu
rütbelerine ait sicil notunun ortalaması yüzde 95 ve üzerinde olması gerekecek.
Astsubaylıktan subaylığa müracaat yılı, 7 ile 9. hizmet yıllarından 5 ile
7. hizmet yıllarına alınıyor. Bu düzenlemeyle, astsubayların kişisel ve mesleki
gelişim alanlarına odaklanması, motivasyonlarının artırılması, subaylığa teşvik
edilmeleri, statüler arası geçişin kolaylaştırılması, subaylık nosyonunun genç
yaşlarda kazanmaları, nitelikli ve başarılı personelin subay yapılması
amaçlanıyor.
Rütbe bekleme sürelerinin yükseltilmesi paralelinde, üstçavuş ve kıdemli
üstçavuş rütbeleri için ”kademeli” tanımı getiriliyor.
Üstçavuşluk ve kıdemli üstçavuşlukta da 6 yıllık rütbe bekleme süresine
tabi olunacak. Astsubayların hizmet tazminat oranları, mali hak kaybına
uğramayacak şekilde yeni rütbe bekleme süresine göre yeniden düzenlenecek.
TSK tarafından üretilen, yurt içinden veya yurt dışından çeşitli yollarla
elde edilen her cins ve sınıf ikmal maddesinden; hizmet dışı bırakılan, hurdaya
ayrılan ve ihtiyaç fazlaları kiralanabilecek.

-YÜKSEK BİLİM KONSEYİNE ATAMA-

Yüksek Bilim Konseyi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı ve Gülhane
Askeri Tıp Fakültesi Dekanı ile Gülhane Askeri Tıp Akademisinde görevli anabilim
ve bilim dalı başkanlığı, servis ve kısım şefliği ile enstitü ve yüksekokul
müdürlüğü görev süresini tamamlayan öğretim üyeleri ile Gülhane Askeri Tıp
Akademisi Komutanı tarafından bir yıl için görevlendirilecek 3 anabilim dalı ve 2
bilimdalı başkanından oluşacak.


Yüksekokul müdürü, öncelikle yüksekokul kadrolarında görevli öğretim
üyeleri arasından, yüksek okul kadrolarında görevli öğretim üyesi bulunmadığı
takdirde Gülhane Askeri Tıp Akademisinde görevli öğretim üyelerinden Gülhane
Askeri Tıp Akademisi Komutanı tarafından teklif edilecek 4 öğretim üyesi
arasından Genelkurmay Başkanlığınca 4 yıl için atanacak. Görev süresi bitimini
takiben Yüksek Askeri Şura tarafından yapılacak değerlendirmelere göre, birer
yıllık süreler halinde en fazla 4 defa uzatılabilecek. Yüksekokul müdürünün görev
süresi 8 yılı geçemeyecek. Görev süresi bitenler Yüksek Bilim Konseyindeki
kadrolara atanabilecek.