Elektronik Haberleşme Kanunu Kabul Edildi.

Eylül 2, 2010  

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün bir kez daha görüşülmek üzere iade ettiği Elektronik Haberleşme Kanunu, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Gül’ün iade gerekçeleri doğrultusunda Komisyonda yapılan değişiklikler
doğrultusunda kabul edilen kanuna göre; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel
Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve görev alanlarıyla ilgili olmak
üzere Dışişleri Bakanlığı, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, MİT ve Emniyet
Genel Müdürlüğüne elektronik haberleşmede muafiyet tanınacak, bu kurumlar için
kanun hükümleri uygulanmayacak.

Kriptolu haberleşme yapmaya Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel
Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü ve
Dışişleri Bakanlığı yetkili olacak.

Her türlü elektronik haberleşme cihaz, sistem ve şebekelerinin kurulması
ve işletilmesine izin verilmesi, gerekli frekans, numara, uydu pozisyonu ve
benzeri kaynak tahsislerinin yapılması ile bunların kontrolü, devletin yetki ve
sorumluluğu altında olacak.

Ulaştırma Bakanlığı, genel haberleşme altyapısının deprem, sel, yangın,
savaş gibi olağanüstü durumlarda kesintiye uğraması riskine karşı, önceden
alternatif bir haberleşme altyapısını kuracak, kurduracak ve ihtiyaç duyulan
durumlarda söz konusu sistemi devreye sokacak.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU

Telekomünikasyon Kurumunun adı, ”Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu” olarak değiştirilecek. Kurum, elektronik haberleşme sektöründe, rekabeti
tesis etmek ve korumak, rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı
uygulamaları gidermek için düzenlemeler yapacak.

Kurum, etkin rekabet ortamının sağlanması ve korunması amacıyla, etkin
piyasa gücüne sahip işletmecilere yükümlülükler getirebilecek, gerekli gördüğü
hallerde bu sektördeki rekabet ihlallerine ilişkin Rekabet Kurumundan görüş
alacak. Kurum, yapacağı pazar analizleri sonucu ilgili pazarlarda etkin piyasa
gücüne sahip işletmecileri belirleyebilecek.

Kurum, elektronik haberleşme sağlanması amacıyla yapılan anlaşmaların,
rekabeti kısıtlayan, mevzuata ve tüketici menfaatlerine aykırı hükümler
içermemesi için gerekli önlemleri alacak.

İNCELEME VE SORUŞTURMA YETKİSİ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, elektronik haberleşme sektöründe
rekabete aykırı davranış ve uygulamaları doğrudan veya şikayet üzerine
incelemeye, soruşturmaya ve rekabetin tesisine yönelik gerekli tedbirleri almaya,
görev alanına giren konularda bilgi ve dokümanın sağlanmasını talep etmeye
yetkili olacak.

Rekabet Kurulu, sektöre yönelik yapacağı inceleme ve tetkiklerde,
birleşme ve devralmalara ilişkin kararlar da dahil olmak üzere elektronik
haberleşme sektörüyle ilgili vereceği tüm kararlarda, öncelikle Kurumun görüşünü
ve yaptığı düzenleyici işlemleri dikkate alacak.

KULLANIM HAKKI VERİLMESİ

Kullanım hakkı sayısının sınırlandırılmasının gerekmediği tespit edilen
elektronik haberleşme hizmetleri için usulüne uygun başvuruya, 30 gün içinde
kullanım hakkı verilecek.

Kullanım hakkı sayısı, ancak kaynakların sınırlı sayıda işletmeci
tarafından yürütülmesinin gerektiği durumlarda ve kaynakların etkin ve verimli
kullanılmasını teminen sınırlandırılabilecek.

Uydu pozisyonu ile ulusal çapta verilecek frekans bandı kullanımını
içeren ve sınırlı sayıda işletmeci tarafından yürütülmesi gereken elektronik
haberleşme hizmetlerine ilişkin yetkilendirme politikası esasları, hizmetin
başlama zamanı, yetkilendirme süresi ve hizmeti sunacak işletmeci sayısı,
Ulaştırma Bakanlığı tarafından belirlenecek ve yetkilendirme Kurum tarafından
yapılacak.

Kullanım hakları süresi, 25 yıldan fazla olmamak üzere belirlenecek.
Yetkilendirme süreleri, şebeke ve hizmetin niteliği ile başvuru sahibinin talebi
de dikkate alınarak tespit edilecek.

TARİFE SERBESTÇE BELİRLENEBİLECEK

Tarife, her türlü elektronik haberleşme hizmetinin sunulmasında ilgili
mevzuat ve düzenlemelere aykırı olmayacak şekilde yetkilendirme belgelerindeki
düzenlemelere aykırı olmaksızın işletmeciler tarafından serbestçe belirlenecek.

İşletmecinin etkin piyasa gücüne sahip olduğunun belirlenmesi halinde,
Kurum, tarifelerin onaylanması, izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin yöntemleri ve
tarifelerin alt ve üst sınırları ile bunların uygulama usul ve esaslarını
belirleyebilecek.

İşletmeci, tarifesini etkileyecek nitelikteki kampanyalarını uygulamadan
önce Kurumdan izin alacak.

ULUSAL NUMARALANDIRMA PLANI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, ulusal numaralandırma planı
hazırlayacak ve plana uygun olarak numara tahsis işlemlerini yapacak.

Kurum, numara tahsis ve kullanımını koşullara bağlayabilecek. Kamu düzeni
ve milli güvenliğin gerektirdiği durumlar, numara kapasitesi ihtiyacı, üye olunan
uluslararası kuruluşların düzenlemeleri veya taraf olunan uluslararası anlaşmalar
doğrultusunda veya kurum düzenlemelerine uygun olarak kullanılmadığı durumlarda
tahsisli numaralarda da Kurum tarafından değişiklik yapılabilecek ve tahsisli
numaralar geri alınabilecek.

ABONELER, NUMARASINI DEĞİŞTİRMEDEN HİZMET ALACAK

Aboneler, kullandıkları telefon numarasını değiştirmeden farklı bir
işletmeden hizmet alabilecek.

İşletmeciler, işletmeci numara taşınabilirliği hizmeti vermek veya
taşınmış numaralara çağrı göndermek üzere kuracakları sistemler ile mevcut
sistemlerinde yapacakları değişiklikler dolayısıyla oluşan maliyeti kendileri
karşılayacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, abonelerin numaralarını
değiştirmeden hizmet aldığı şirketi (işletmeciyi) değiştirmesi durumunda
tüketicilerin korunması ve hizmetten en iyi koşullarda faydalanabilmelerini
sağlamak için gerekli tedbirleri alacak.

Elektronik haberleşme hizmetleri ile ilgili olarak abone veya
kullanıcılara tahsis edilen frekans, numara ve hat kullanımı ile internet alan
adları gibi intifa ve kullanım hakları ile işletmecilerin yetkilendirmeleri
hiçbir şekilde haczedilemeyecek.

Genel güvenlik ve asayişe yönelik haberleşmelerden kapsamı Kurum
tarafından belirlenmiş olanlar, her ne sebeple olursa olsun kesintiye
uğratılamayacak.

FREKANS PLANLAMASI

Kurum, telsiz yayınlarının birbiri üzerinde elektromanyetik girişim
oluşturmaması ve frekans bantlarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak
amacıyla uluslararası frekans planlaması, tahsisi, uluslararası koordinasyonu ile
tescilleri yapacak.

Her ne şekilde olursa olsun, telsiz cihaz veya sistemi kurmak ve işletmek
isteyenler, kuruma frekans tahsis ve tescil işlemlerini yaptıracak.

Frekans tahsislerinde, Dışişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı
ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyaçları da dahil Türk Silahlı Kuvvetlerine,
MİT Müsteşarlığına ve Emniyet Genel Müdürlüğüne öncelik tanınacak. Türk Silahlı
Kuvvetleri ile RTÜK, kendisine tahsis edilen frekans bantlarında frekans
planlamasını yapıp uygulayacak.

TELSİZ RUHSAT İZNİ

Telsiz cihaz veya sistemi kullanıcılarının, telsiz kurma ile kullanma
izni ve telsiz ruhsatnamesi alması zorunlu olacak.

Telsiz kurma ve kullanma izni ve telsiz ruhsatnamesi verilmesi, izin ve
telsiz ruhsatnamesinin süresi, yenilenmesi, değişikliği ve iptaliyle ilgili usul
ve esaslar ile bu çerçevede öngörülen telsiz cihaz veya sistemlerinin kurulması,
kullanılması, nakli, işletme tipinin değiştirilmesi gibi konular, yönetmelikle
belirlenecek.

YABANCILARA UYGULANACAK İŞLEMLER

Yabancı devletlerle yapılan anlaşmalara dayanılarak kurulmuş ve kurulacak
telsiz cihaz veya sistemleri, bu anlaşmalardaki özel hükümlere tabi olacak.

Yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerine,
karşılıklılık esasına bağlı olarak, Dışişleri Bakanlığının uygun görüşüne
istinaden telsiz cihaz veya sistemi kurma ruhsatı ve kullanma izni
verilebilecek.

TELSİZ ÜCRETLERİ

Telsiz ruhsatname ve kullanma ücretleri yıllık, sabit uydu yer
terminalleri için 50 YTL, mobil uydu yer terminalleri için 40 YTL, mobil uydu
abone terminalleri (alıcı-verici) için 25 YTL olacak. Telsiz ruhsatnamesi için
her baz istasyonu ile sistemde bulunan her cihaz başına 100 YTL alınacak.

KAÇAK-ÇALINTI CİHAZLAR

İşletmeciler, elektronik haberleşme hizmetlerini benzer konumdaki bütün
tüketici ve son kullanıcılara eşit koşullarda ve ayrım gözetmeden sunacak.

İşletmeciler, kayıp, kaçak veya çalıntı cihazlara, elektronik haberleşme
hizmeti veremeyecek. Kurumun, Merkezi Mobil Cihaz Kimlik Tanımı Veri Tabanı
Sisteminde (MCKS) kayıtlıyken, elektronik kimlik bilgisi kopyalanmış gerçek
cihazlar sadece eşleştirme yapılan abone numaralarıyla kullanılabilecek.

GSM mobil telefon hizmeti sunanlar nezdinde tutulan abonelik kayıtlarının
tam, doğru ve güncel bilgilerden oluşmasını sağlamak için tüm abonelik kayıtları,
kanunun yayımdan itibaren 1 yıl içinde güncellenecek.

DENETİM

Kurumun denetim faaliyetlerinde görevlendirilen personeli ile bu
faaliyetlerin yönetim ve koordinasyonunu sağlayan görevlilerine, görevleri sona
erdiğinde, Kurumca, elektronik haberleşme sektöründe bağımsız denetçilik
yapabileceğine ilişkin belge düzenlenecek.

Kurum; mevzuata, kullanım hakkı ve diğer yetkilendirme şartlarına
uyulmasını izleme ve denetlemeye, aykırılık halinde işletmecilere ilgili hizmetin
bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde 3’üne kadar idari para cezası
uygulamaya, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu hizmetinin gereği gibi
yürütülmesi ve kanunlarla getirilen hükümlerin uygulanması amaçlarıyla gerekli
tedbirleri almaya, gerektiğinde tesisleri tazminat karşılığında devralmaya,
belirlediği süre içerisinde yetkilendirme ücretinin ödenmemesi ya da ağır kusur
halinde verdiği yetkilendirmeyi iptal etmeye yetkili olacak.

Kurumda kariyer uzmanlığına atanabilmek için; uzman yardımcılığında en az
3 yıl çalışmak, olumlu sicil almak ve hazırlanacak tezin kabul edilmesi
şartlarına, ”Yeterlik sınavında başarılı olmak” şartı da eklendi.

ÜYELERE SADECE 1 YIL ÖDEME YAPILACAK

Kamu görevlisi iken kurul üyeliğine atananlar, memuriyete giriş
şartlarını kaybetmemeleri kaydıyla, görev sürelerinin sona ermesi veya görevden
ayrılmaları halinde, 30 gün içinde önceki kurumlarına başvurmaları durumunda,
atamaya yetkili makam tarafından, başvuru tarihinden itibaren en geç bir ay
içinde mükteseplerine uygun kadrolara atanacak.

Üyeliğin sona erdiği tarihten atama yapılıncaya kadar, bu kişilerin
aldıkları aylık ücretle, sosyal hak ve yardımların kurum tarafından ödenmesine
devam olunacak. Mükteseplerine uygun kadrolara atananlara, atama yapıldığı
tarihten sonra, artık kurum ödeme yapmayacak.

Bir kamu kurumunda çalışmayanlardan kurul başkan ve üyeliğine atanıp
görevi sona erenlere, herhangi bir göreve veya işe başlayıncaya kadar,
görevlerinin sona erdiği tarihte almakta oldukları aylık ücretle, sosyal hak ve
yardımların kurum tarafından ödenmesine devam olunacak. Bu kişilere kurum
tarafından yapılacak ödemeler 1 yılı geçemeyecek; bu süre içerisinde aylık
ücretle, sosyal hak ve yardımlarda meydana gelebilecek artışlar
yansıtılmayacak.

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığında görev yapan kariyer personeli
için, kurumda olduğu gibi, ”Yeterlik sınavında başarılı olmak” şartı aranacak.
Kurumda, idari ve teknik uzmanlığa atanabilmek için gerekli olan şartlar arasına,
”Tezli yüksek veya doktora yapmak” şartı da ekleniyor.