KREDİ KARTI BORÇLARI YENİDEN YAPILANDIRILDI

Eylül 2, 2010  

Kredi kartı borçları, yeniden yapılandırılıyor.
TBMM Genel Kurulu’nda, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı kabul edilerek yasalaştı.
Kanuna göre, sözleşmede belirtilen asgari ödeme tutarı, dönem borcunun
yüzde 20’sinden aşağı olamayacak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
(BDDK), Hazine Müsteşarlığı ve Merkez Bankasının olumlu görüşünü alarak, bu oranı
yüzde 40’a kadar arttırabilecek ya da yüzde 20’ye kadar azaltabilecek, belirtilen
sınırlar dahilinde bu oranı kart hamili grupları itibarıyla farklılaştırabilecek.


Kart sahibi, hesap özetinde yer alan asgari ödeme tutarını son ödeme
tarihinde ödemezse, sözleşmede öngörülen gecikme faizi dışında bir yükümlülük
altına sokulamayacak.


31 Mayıs 2009 tarihi itibariyle, haklarında ihtar çekilenler, haklarında
icra takibi başlatılanlar ve kredi kartı borcu bulunanlar, kanunun yayımı
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde bankalara, bankaların avukatlarına, varlık
yönetim şirketlerine veya temsilcilerine başvurmaları halinde, belirlenen esaslar
dahilinde icra takibine konu olmuş takip, dava masraf ve harçlarını ve nispi
kanuni vekalet ücretinin yüzde 25’ini de kabul edilen plan çerçevesinde ödeme
hakkına sahip olacak.


Kart sahibine ödenmesi için ihtar çekilen veya hakkında icra takibi
başlatılan kredi kartı ana para ve faiz borcu, kart sahibinin söz konusu tarih
itibariyle kredi kartı ana para borcu ile bu hesaplarda sınıflandırılma tarihine
kadar işletilmiş bulunan faiz borcu, 31 Mayıs 2009 tarihine kadar Merkez
Bankasınca 3 aya kadar vadeli ağırlıklı ortalama mevduat faiz oranı esas
alınarak, ilan edilecek aylık endeks katsayısıyla çarpılarak, ödeme planına esas
borç tutarı hesaplanacak.

-BİR DEFADA VE TAKSİTLİ ÖDEMELER-

Hesaplanan ödeme planına esas borç tutarı; başvuru tarihinden itibaren 30
gün içerisinde bir defada ya da taksitle ödenirse, herhangi bir ilave borç
hesaplamasına gidilmeyecek.


Ödeme planına esas borcun vadeli olarak ödenmesi talep edilirse, aylık
eşit taksitler şeklinde ödenecek borç tutarı; 6 aylık vade için 1,04, 12 aylık
vade için 1,08, 24 aylık vade için 1,18, 36 aylık vade için 1,26 ile çarpılacak;
hesaplanacak tutar ay sayısına bölünerek hesaplanacak. Vadeli ödemelerde ilk
taksit peşin olarak ödenecek.


Kredi kartı borçlusunun başvurusu ve yapılan ödeme planı doğrultusunda,
taksit tutarlarını ödemesi şartıyla, yapılmış işlemler saklı kalmak kaydıyla icra
işlemleri duracak, İcra ve İflas Kanununda belirtilen süreler işlemeyecek. Kredi
kartı borçlusu bu ödeme planına karşı ancak plan doğrultusunda ödeme yapmak ve
ödemelere devam etmek koşuluyla itiraz yoluna başvurabilecek.

-3 TAKSİT ÖDENMEZSE…-

Yeniden yapılandırılan borçlarda, borçlunun yapılandırma öncesi dönemde
borca vaki itirazları ortadan kalkacak. Ödeme planı uyarınca son taksitin de
vadesinde ödenmesi üzerine icra takibi sona erecek.


6 aylık vade de dahil olmak üzere kabul edilen taksit planına göre 1 yıl
içerisinde 3 taksitin ödenmemesi halinde, sağlanan haklar, ilgili kart çıkaran
kuruluşça ya da varlık yönetim şirketince ortadan kaldırılabilecek ve belirtilen
gecikme faizi üzerinden mevcut icra takip işlemlerine devam edilebilecek.
Bankaların kredi kartı alacaklarını temlik almış olan varlık yönetim
şirketleri de kredi kartı borçlularının talebi halinde işlem yapmak zorunda
olacak. Temlik alacaklıları da bu kapsamdaki alacaklarıyla ilgili olarak
bankaların yararlandıkları harç muafiyetlerinden yararlanacak. Düzenlemenin
yürürlüğe giriş tarihinden önce yapılmış ödemeleri geri isteme hakkı olmayacak.
Bankalar, müşterileriyle yapacakları sözleşme çerçevesinde kredi kartı
kullanım ücreti talep edebilecek.