Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu

Eylül 2, 2010  

Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.


Düzenlemeyle kültür ve tabiat varlıklarının korunması amacıyla katkı payı alınacak.

Kanuna göre, belediyelerin ve il özel idarelerinin görev alanlarında
kalan kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla kullanılmak
üzere emlak vergisinin yüzde 10’u oranında, ”Taşınmaz ve Kültür Varlıklarının
Korunması Katkı Payı” tahakkuk ettirilecek. Bu pay, ilgili belediyece emlak
vergisi ile birlikte tahsil edilecek.
İl özel idaresi tarafından açılacak özel hesapta toplanacak katkı payı,
il özel idaresince ve belediyelerce kültür varlıklarının korunması ve
değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan projeler kapsamında kamulaştırma,
projelendirme, planlama ve uygulama konularında kullanılmak üzere il özel
idaresine ve il sınırları içerindeki belediyelere vali tarafından aktarılacak. Bu
pay, valinin denetiminde kullanılacak. İl özel idaresince yapılan projeler için
kullanılan miktar, özel hesabın yüzde 30’unu geçemeyecek.

-KURUL ÜYELERİ 3 YIL GÖREV YAPACAK-

Kanunla, Koruma Kurulu üyelerinin görev süresi, 5 yıldan 3 yıla
indirilecek. Koruma Yüksek Kurulu üyeleri ile koruma bölge müdürlüklerinin
Bakanlıkça ve YÖK tarafından seçilen üyelerine ayda 6 toplantıyı geçmemek üzere,
her toplantı için devlet memurları aylık katsayısının 5 bin, koruma bölge
kurullarının kurum temsilcisi üyelerine ise 2 bin gösterge rakamı sonucunda
bulunacak rakamı kadar huzur hakkı verilecek.
Koruma bölge kurullarının teknik ve idari hizmetleri, koruma bölge kurulu
müdürlükleri tarafından yürütülecek. Üçten fazla koruma bölge kurulu bulunan
illerde, kurullar arasında teknik ve idari işlerde koordinasyonu sağlamak üzere
”Koruma Bölge Kurulları Koordinasyon Müdürlüğü” kurulacak. Koruma bölge
kurulları müdürlükleri, Koruma Bölge Kurulları Koordinasyon Müdürlüğüne bağlı
olarak çalışacak.


11 Mart 2005 tarihinden önce herhangi bir şekilde koleksiyoncular
tarafından edinilmiş ve bağlı bulunduğu müzedeki envanter defterine kaydı
yaptırılmış taşınmaz kültür varlıkları, koleksiyonerler arasında hiç bir suretle
değiştirilemeyecek ve satılamayacak. Ancak bu taşınmaz kültür varlıklarından;
müze ve ören yerlerindeki eserlerin bütünleyicisi olduğu tespit edilen parçalar
ile müze koleksiyonlarını tamamlar nitelikte olanlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı
tarafından bedelsiz olarak alınabilecek.