ÖĞRENCİ AFFI KANUN TASARISI…

Eylül 2, 2010  

Kocaeli Milletvekili Fikri Işık’ın da üyesi olduğu Milli Eğitim Komisyonu”nda, öğrenci affını düzenleyen kanun tasarısı, kapsamı genişletilerek kabul edildi.
Tasarıya göre, affın başlangıç tarihi, 28 Haziran 2000’den 7 Haziran
1995’e çekildi. 1980 yılından sonra çıkarılan aflardan hiç yararlanmayanlar da
kanun kapsamı içinde değerlendirilecek.


Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı eğitim kurumlarında ön lisans ve lisans
düzeyinde öğrenim görürken 7 Haziran 1995 tarihinden, bu kanunun yürürlüğe
girdiği tarihe kadar ilişiği kesilenler, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren 2 ay içinde başvurmaları halinde Yükseköğretim Kurulunca öğrenim
görecekleri fakülte veya yüksek okullar belirlenecek. Belirlenen yüksek öğretim
kurumlarınca intibakları yapılan öğrenciler, diğer öğrenciler gibi bu haklardan
yararlanacak.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda, öğrenci affını düzenleyen kanun tasarısı kabul edildi. Komisyon, Yükseköğretim Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısını, CHP, MHP ve DTP milletvekilleri ile BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun bu yönde verdiği diğer kanun tekliflerini birleştirerek görüştü. AK Parti, CHP, MHP ve DTP milletvekilleri, öğrenci affının tarihinin 28 Haziran 2000 tarihinden 7 Haziran 1995 tarihine çekilmesini de içeren değişiklik önergesine ortak imza koydu.


Komisyonda oybirliği ile kabul edilen tasarıya göre, yükseköğretim
kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans
tamamlama, lisans, pedagojik formasyon, lisans üstü, tıpta uzmanlık ve sanatta
yeterlik öğrenimi gören öğrencilerden; 7 Haziran 1995 tarihinden, kanunun
yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteği ile ilişikleri kesilenler dahil her
ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren 2 aylık başvuru süresi içerisinde ilişiği kesilenler, kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvuruda
bulunmaları şartıyla yararlanacak. 1980 sonrası çıkartılan aflardan hiç bir
şekilde yararlanmayanlar da bu kanun kapsamına alınacak.
Bir yükseköğretim kurumu adına yurt içinde başka bir yükseköğretim
kurumunda lisansüstü öğrenim yapanlardan; başarısız olmaları nedeniyle ilişiği
kesilenler de af kapsamına alınacak.


Başvuruda bulunanlar, ilgili yükseköğretim kurumları tarafından, 2 aylık
başvuru süresinin dolması beklenmeden de bu haklardan yararlandırılabilecek.
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar,
terhislerini, gözaltında veya tutuklu bulunanlar ise bu hallerinin sona ermesini
takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu
haklardan yararlandırılacak.

-SINAV VE DEVAM HAKKI-

Başvuru süresi sonuna kadar yükseköğretim kurumlarınca haklarında ilişik
kesme işlemi uygulanan, yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün
sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, pedagojik formasyon,
lisans üstü, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik öğrenimi gören öğrencilerden,
ilişik kesme işlemine karşı idari yargı mercilerine başvurmuş olanlar da
başvurmaları halinde yeniden kayıt yaptırma hakkına sahip olacak. Davanın
davacının aleyhine sonuçlanması, öğrencinin aftan yararlanmasına engel
olmayacak.
Ön lisans ve lisans düzeyinde ilişiği kesilenlere; devam şartını yerine
getirmedikleri dersler için 1 eğitim öğretim yılı, dönemlik dersler için 1 dönem
devam etme hakkı ve 4 sınav hakkı, devam şartını yerine getirip başarısız
olanlara, başarısız oldukları dersler için 4 sınav hakkı; istemeleri halinde
başarısız oldukları derslere 1 eğitim öğretim yılı, dönemlik dersler için 1 dönem
devam etme hakkı, devam zorunluluğu bulunmayan dersler için 4 sınav hakkı
tanınacak.
Yüksek lisans öğrencileri için bir, doktora öğrencileri için de 3 yıl tez
hazırlama süresi verilecek. Not ortalaması nedeniyle mezun olamayanlara,
istedikleri 3 dersten not yükseltmek için 2 sınav hakkı verilecek.

-LİSANS ÜSTÜ DÜZEYDE İLİŞİĞİ KESİLENLER-

Lisans üstü düzeyde ilişiği kesilenlere; devam şartını yerine
getirmedikleri dersler için 1 eğitim öğretim yılı, dönemlik dersler için 1 dönem
devam etme hakkı ve 3 sınav hakkı, devam şartını yerine getirip başarısız
olanlara, başarısız oldukları dersler için 3 sınav hakkı; istemeleri halinde bu
dersleri değiştirerek 1 eğitim öğretim yılı, dönemlik dersler için 1 dönem devam
etme hakkı, yeterlik için 3 sınav hakkı verilecek.
Yüksek lisans öğrencileri için 1, doktora öğrencileri için 2 yıl tez
hazırlama süresi, doktora yeterlik sınavına girebilmek için yabancı dil sınavında
başarısız olanlara 3 sınav hakkı, sanatta yeterlik veya tıpta uzmanlık
alanlarında başarısız olanlara, başarısız oldukları derslerden laboratuvar ve
uygulamalı derslere devam ve eksik rotasyonlarını tamamlamaları şartıyla 3 sınav
hakkı tanınacak.

-AÇIK ÖĞRETİMDE KAYDI SİLİNENLERE KAYIT HAKKI-

Af kapsamında verilen sınav ve devam hakkının kullanılması süreci sonunda
başarılı olanların öğrenciliğe intibakları yapılacak ve haklarında, yıl
kaybetmemiş öğrenciler gibi işlem yapılacak.
Başarısız olunan derslerin programdan çıkarılmış olması halinde bu
derslerin yerine, ilgili yükseköğretim kurumu tarafından başka dersler
belirlenecek.
Pedagojik formasyon programını tamamlayamayanlar için 3 sınav hakkı
verilecek; yapamadıkları uygulamalar için ilgili yükseköğretim kurumu tarafından
devam imkanı sağlanacak. Açık öğretim sistemi ile öğrenim yapılan ön lisans,
lisans tamamlama ve lisans programlarından kaydı silinenlere yeniden kayıt hakkı
verilecek.
Lisans programlarına devam ederken çeşitli nedenlerle ön lisans diploması
alarak kurumlarından ayrılanlar da haklardan yararlandırılacak.

-LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRENLER-

Lisansüstü öğrenimlerini tamamlayamadıkları için yüksek kurumlarındaki
görevlerine son verilenler, kendilerine tanınan haklardan yararlanarak,
öğrenimlerini verilen sürede tamamlamaları kaydıyla, mezuniyetlerinin ardından 30 gün içinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuracak. Başvurunun ardından 2 ay içinde adına öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumuna veya Yükseköğretim Kurulunun uygun göreceği başka bir yükseköğretim kurumuna araştırma görevlisi olarak atanacak. Bunlardan para borçları olanların bu borçları, hizmet borcuna dönüştürülecek. Bu kişilerin haklarında başlatılan takibat ise öğrenimleri süresince durdurulacak. Kanunun yürürlüğe girmesinden önce yapılan ödemeler ise iade edilmeyecek. Askere alınmaları gerekenler ise kanunda belirtilen hakları kullanmaları halinde tecilli veya tehirli sayılacak.

-TSK’YA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARI-

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı eğitim kurumlarında (GATA, Harp Okulları
ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları) ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim
görürken 7 Haziran 1995 tarihinden, kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar
ilişiği kesilenler, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 ay içinde
başvurmaları halinde YÖK tarafından askeri okullar dışındaki fakülte veya
yüksekokullara yerleştirilebilecekler. Belirlenen yükseköğretim kurumlarınca
intibakları yapılan öğrenciler, diğer öğrenciler gibi bu haklardan
yararlanacak.
Gevher Nesibe Sağlık Enstitüsünden ilişiği kesilenler de kanun
tasarısının kapsamına alındı. Enstitüden ilişiği kesilenler, YÖK’ün uygun
göreceği yükseköğretim kurumlarında eğitimlerine devam edebilecek.
Tasarıya göre, vakıf üniversitelerinde öğrenimlerine burslu olarak devam
ederken ilişiği kesilenlerin, aftan yararlanarak öğrencilik hakkını elde etmeleri
halinde, bursluluk statülerinin devam edip etmeyeceğine ilgili vakıf
üniversitesinin yönetim kurulunca karar verilecek.
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na öğrenim kredisi veya katkı
kredisi borcu bulunanların aftan yararlanması halinde bu borçların ödenmesi
ertelenecek.
Komisyonda, Polis Akademisinden ilişiği kesilenlerle ilgili de düzenleme
yapılmak istendi. Ancak, bu konuyla ilgili düzenlemenin TBMM Genel Kuruluna
bırakılması kararlaştırıldı.