ÖNCELİKLİ DÖNÜŞÜM PROGRAMLARI EYLEM PLANI AÇIKLANDI

Aralık 18, 2014  

Başbakan Ahmet Davutoğlu: “Dünya ölçeğinde KOBİ’lere verilen desteği artırarak istihdama dönük önemli katkı sağlamaya çalışacağız”

 

Başlıksız-1 kopya

Başbakan Ahmet Davutoğlu, ”Güçlü ve Dengeli Büyüme için Yapısal Dönüşüm” başlığıyla Onuncu Kalkınma Planı kapsamında öncelikli dönüşüm programlarına ilişkin düzenlediği ikinci basın toplantısında, ekonominin en temel meselelerinden birisinin verimlilik düzeyinin düşüklüğü olduğunu, bu anlamda programlarda verimliliğin artırılmasına özel önem vereceklerini söyledi.

 

Açıklayacağı 8 programa yönelik bilgi veren Davutoğlu, şöyle konuştu:

Üretimde verimliliğin artırılması programına ilişkin bilgi veren Davutoğlu, “10. Kalkınma Planı döneminde verimlilik odaklı bir yaklaşımla rekabet gücünü artırarak cari açık sorununu yaşamadan yüksek istikrarlı büyümeyi hedeflemekteyiz. Bu programda, verimlilik algısını geliştirmeyi, üretim süreçlerini iyileştirmeyi, katma değeri artırmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Bu çerçevede sanayi sektöründe toplam faktör verimliliğinin büyümeye katkısını yüzde 20’nin üzerinde tutmaya kararlı olduklarını dile getiren Davutoğlu, bu başlık altında 59 eylem planladıklarını bildirdi.

Programın içerdiği öncelikli eylemler hakkında bilgi veren Davutoğlu, işletmelerin iyi örneklerle buluşturulması yoluyla, deneyim aktarımını sağlayacak ve işletmeler arasında etkileşim düzeyini yükselteceklerini söyledi.

 

-“KOBİ’lerin kurumsallaşmasına önem vereceğiz”

 

Verimlilik alanında sistematik gelişmeleri kaydeden KOBİ’lerimizin devlet desteklerinden öncelikli ve avantajlı olarak yer almasını sağlayacaklarını belirten Davutoğlu, KOBİ’lerin kurumsallaşmasına büyük önem vereceklerini ifade etti.

 

Bu kapsamda, destek programları oluşturacaklarını ve mevcut destekleri gözden geçireceklerini belirten Davutoğlu, “G-20 dönem başkanlığı sürecimizde de KOBİ’leri sürekli gündemde tutacağız ve dünya ölçeğinde KOBİ’lere verilen desteği artırarak istihdama dönük önemli katkı sağlamaya çalışacağız” dedi.

 

Sanayi bölgelerinin teknolojik donanımlarını ve teknoloji geliştirme kapasitelerini güçlendireceklerini, bu çerçevede destek sağlayacaklarını bildiren Davutoğlu, “İmalat sanayisinde endüstriyel otomasyon uygulamalarını yaygınlaştıracağız. İmalat sanayisinde kaynak verimliliği potansiyelini belirleyeceğiz. Kaynak verimliliği üretim uygulamalarını yaygınlaştıracağız” diye konuştu.

 

Küçük ölçekli işletmelere yönelik ürün tasarımını, çeşitlendirilmesini ve markalaşmalarını destekleyecek ve bu konularda eğitim faaliyetleri düzenleyeceklerini vurgulayan Davutoğlu, KOBİ’lerin finansman erişimini kolaylaştıracaklarını bildirdi.

 

 “Türk malı imajı iyileştirilecek”

 

Türk malı markası ve imajının iyileştirilmesi için faaliyet yürüteceklerini bildiren Davutoğlu, “Dış pazarlardaki dağıtım kanallarına doğrudan erişim amacıyla özellikle yüksek teknolojili sektörlerde faaliyet gösteren yabancı şirket ve markaların satın alınmasını destekleyeceğiz. Son dönemdeki bu satın alımlardaki artış, Türk sanayisinin uluslararasılaşması ve etkisini göstermesi açısından büyük önem taşıyor” dedi.

 

İkinci program olan yurt içi tasarrufların artırılması ve israfın önlenmesi hakkında bilgi veren Davutoğlu, şunları söyledi:

“Bu program çerçevesinde, yüksek ve istikrarlı büyüme dinamiği sağlamak üzere en güvenilir ve kalıcı finansman kaynağı olan yurt içi tasarrufları artırmayı, artan yurt içi tasarrufları üretken yatırımlara yönlendirmeyi ve israfı azaltmayı amaçlıyoruz. Aslında iktisat bizde israfın karşılığı olarak kullanılan bir kavramdır. Sadece ekonomi anlamında değil. Bu anlamda, iktisatlı bir ekonomik altyapıyı kurmaya kararlıyız. 2013 yılında yüzde 13,4 olan yurt içi tasarruf oranını program dönemi sonunda yüzde 19’a çıkarmaya kararlıyız.

 

Bu başlık altında 74 eylemin yer aldığını bildiren Davutoğlu, programın içerdiği eylemler hakkında şu bilgiyi verdi:

İmalat sanayisinde kapasite ve verimlilik artışı sağlamak amacıyla, makine ve teçhizat yatırımlarının finansmanında banka ve sigorta muameleleri vergisi istisnası getireceğiz. Bu son derece önemli bir husus. Bu istisnalar imalat sanayisinde kapasite ve verimlilik artışı sağlamayı amaçlıyoruz.

Uluslararası yükümlülükleri gözeterek, lüks veya ithalat yoğunluğu yüksek tüketim mallarını tespit edecek ve caydırıcı vergilendirme yapacağız. İçeride teknoloji yoğun sanayilere destek verirken, dışarıdan gelecek lüks tüketim mallarına dönük olarak da caydırıcı vergilendirmeler yapacağız.

İsrafın fazla olduğu mal gruplarını tespit edeceklerini ifade eden Davutoğlu, israfın önlenmesine yönelik bilinçlendirme faaliyetleri yürüteceklerini, kamuoyuna yönelik genel bir tasarruf çağrısı kampanyası düzenleyeceklerini bildirdi.