Tapu Kanununda Değişiklik

Eylül 2, 2010  

Tapu Kanununda değişiklik öngören kanun tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Kanuna göre, tapuda çalıştırılan memurların unvanlarında değişikliğe
gidiliyor. ”Tapu sicil muhafızları veya memurları” ibareleri, ”tapu sicil
müdürü veya tapu sicil görevlileri” olarak değiştirilecek.
İllerde bulunan tapu sicil müdürlükleri dışındaki müdürlüklerden, akitli
ve akitsiz işlemleri yıllık 500’ün altında olan yerlerde, işleri yapmak üzere
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yakın il veya ilçelerde görevli tapu
sicil müdürü ile diğer personele belirli günlerde yetki verilecek.
Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) dahil, kamu kurum ve kuruluşları, bankalar
ile esnaf ve sanatkarlar, kredi ve kefalet kooperatiflerince açılacak tüm
kredilere karşılık teminat gösterilen gayrimenkullerin ipotek işlemleri;
tarafların istemesi halinde resmi senet tanzim edilmeksizin, alacaklı ile borçlu
arasında yapılan kredi veya borç sözleşmelerine istinaden, tapu sicil
müdürlüklerince tapuya tescil edilecek.
Henüz orman kadastrosuna başlanılmamış yerlerde, Kadastro Kanunu
hükümlerine göre, orman kadastro komisyonunca belirlenen yerler orman sınırı
niteliği kazanacak.
Kadastrosuna başlanan çalışma alanlarında daha önce kesinleşmiş olan
orman haritalarının kontrolü sonucunda tespit edilecek hesaplamalardan
kaynaklanan yüzölçümü hataları, kadastro ekibince düzeltilecek.
Diğer vasıf ve mülkiyet değişikliği dışında kalan aplikasyon, ölçü ve
çizimden kaynaklanan yüzölçümü ve fenni hatalar ise kadastro müdürlüğünce mahalli
orman kuruluşuna bildirilecek. Bildirim tarihinden itibaren 15 günlük süre
içerisinde orman kadastro komisyonu görevlendirilecek.
Terekeye (mirasa) dahil taşınmaz malların kanuni ve atanmış mirasçılar
arasında aynen veya ifrazen yapılacak taksiminde, kayıtlı değer üzerinden binde
18 harç alınacak.
Büyükşehir belediye sınırları içinde yapılan görevlendirmeler hariç,
görev yeri dışına gidecek personele, arazi tazminatı yerine harcırah ödenecek.

-2-B ARAZİLERİNİN TESCİLİ YAPILACAK-

Kanuna göre, kamuoyunda 2-B olarak da bilinen orman özelliğini yitirmiş
alanlar, kadastro işlemleri yapılarak, Hazine adına tescil edilecek.
Orman kadastro komisyonlarınca, Hazine adına orman sınırları dışına
çıkarılan yerler; kullanım durumları dikkate alınarak, varsa üzerinde ihdas
edilen yeni yerlerin kime ait olduğu, kimler tarafından, ne zamandan beri
kullanıldığı kadastro tutanağında gösterilerek, belirtilen askı ilanı hariç,
diğer ilanlar olmadan öncelikle kadastrosu yapılarak, Hazine adına tescil
edilecek.
Yapılacak kadastro çalışmaları, ikinci kadastro sayılmayacak.
Kadastro sırasında, orman ve Hazine adına orman sınırları dışına
çıkarılan yerlerin sınır nokta ve hatları; orman kadastro tutanakları esas
alınarak, en az bir orman yüksek mühendisi ya da orman mühendisinin katıldığı
kadastro ekibince, zemine aplike edilecek.
Bu çalışmalar sırasında kadastro veya orman haritalarında düzeltmeyi
gerektiren tutanak, pafta ve zemin uyumsuzluğu, kadastro ekibince teknik mevzuata
uygun hale getirilecek. Bu çalışmalara, kadastro kontrol mühendisleri de
katılacak. Çalışma sonucunda düzenlenecek zaptı, ekip görevlileri ile kontrol
mühendisi birlikte imzalayacak. Düzeltme işlemleri, orman, tapu ve kadastro
mevzuatlarına göre yapılmış, askı ilanıyla da ilan ve tebliğ edilmiş sayılacak.

-İMAR KANUNUNA TABİ OLMAYACAK-

Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerler; Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlüğünce, daha önce tescil edilmiş olduğuna bakılmaksızın, Maliye
Bakanlığının talebiyle kullanım durumları dikkate alınarak, ifraz (bölme) veya
tevhit (birleştirme) de yapılabilecek.
Kadastro, ifraz ve tescil işlemleri, İmar Kanunu ile Toprak Koruma ve
Arazi Kullanımı Kanunundaki kısıtlamalara tabi olmayacak.
Kadastro Müdürlüğü, kadastro çalışmalarından önce Hazine adına orman
sınırları dışına çıkarılan yerler içerisinde, özel kanunlara göre
değerlendirilmesi gereken alanlar bulunup bulunmadığını ilgili kurumlara soracak.
İlgili idareler, 15 gün içerisinde kadastro müdürlüğüne bilgi verecek. Bu sürede
cevap verilmezse söz konusu alanların bulunmadığı kabul edilecek. Bilgilere veya
ilgili idarelerce zeminde gösterilen sınırlara göre, bu yerler içindeki alanların
sınırları ölçülerek krokisinde gösterilecek, beyanlar hanesinde belirtilecek.

-MİRAS KALAN ARAZİLERİN SORUNU GİDERİLİYOR-

Bir mirasçının, miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetini, faili
mülkiyete dönüştürme talebinde bulunması halinde, tapu sicil müdürü, diğer
mirasçılara, süre belirleyerek itirazlarını bildirmeleri için duyuru yapacak.
Elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik bir itirazın ileri sürülmediği
veya mirasçılardan herhangi biri belirlenen süre içinde paylaşma davası açmadığı
takdirde, taşınmaz mal üzerindeki elbirliği mülkiyeti, faili mülkiyete
dönüştürülecek ve hisse, mirasçı adına tapu siciline tescil edilecek.
Böylece, bir mirasçı, hisseli olan ve mirasçılar arasında paylaşılamayan
mülkiyetten payına düşen hissesini alabilecek.
Orman dışına çıkarılan alanların işgalçilerince zilliyetlik gerekçesiyle
tesciline yönelik dava açılarak Hazine zararına yol açılmasının da önüne
geçiliyor.
Kanundan önceki tapulama veya kadastro çalışmalarında tespit dışı
bırakılan tapuda kayıtlı taşınmazlar, kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerler ile
çalışma alanı içinde orman olduğu gerekçesiyle tespit dışı bırakılan alanlarda,
daha sonra kesinleşen orman kadastrosu sonucunda orman sınırı dışında kalan
tapulu ve tapusuz taşınmazların kadastrosu yapılacak.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında görevli
personel ile sözleşmeli personele, 31 Aralık 2012 tarihine kadar, ayda 60 saati
ve bütçede belirtilen fazla çalışma saat ücretinin 3 katını geçmemek üzere, fazla
çalışma ücreti ödenecek.