TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIMLARINA DESTEK

Nisan 29, 2014  

Düzce'de fabrikanın kazanı parladı: 5 yaralı

 

Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucu ortaya çıkan teknolojik ürünlere yönelik yatırımlara, makine ve teçhizat, kredi faiz ve işletme gideri desteği sağlanacak

Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucu ortaya çıkan teknolojik ürünlere yönelik yatırımlara, makine ve teçhizat, kredi faiz ve işletme gideri desteği sağlanacak.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, küçük işletmelere, yatırım proje tutarının en fazla yüzde 40’ı kadar makine ve teçhizat desteği sağlanacak, söz konusu destek tutarı 5 milyon lirayı geçemeyecek.

Orta büyüklükteki işletmelere, yatırım proje tutarının en fazla yüzde 30’u, büyük işletmelere de yüzde 10’u kadar destek verilecek. Bu destekler sırasıyla 4 milyon ve 2 milyon liraya kadar çıkabilecek.

Kredi faiz desteği

Yatırım konusu teknolojik ürünün üretimine yönelik yatırım proje tutarının en fazla 50 milyon liraya kadarlık kısmı kredi faiz desteği kapsamında değerlendirilecek.

Makine ve teçhizat desteği unsurundan yararlanarak yatırımını tamamlayan yatırımcı, destek süresi esas alınarak geri kalan yatırım proje tutarı için kredi faiz desteği unsurundan kalan süre kadar yararlandırılabilecek.

Teknolojik ürünün yatırımı için aracı kurumlardan kullanılacak en az 1 yıl vadeli yatırım kredileri, yatırım proje tutarının 10 milyon liraya kadar olan bölümü için ödenecek faizin, Bakanlık tarafından her yıl ilan edilen puanın tamamı Bakanlıkça karşılanacak.

Yatırımcı, yatırım proje tutarının 10 milyon liranın üstündeki kısmı için ödenecek faizden, Bakanlık tarafından ilan edilen puanın yüzde 50’si kadar yararlanacak.

Her bir yatırım projesi için işletmelere sağlanacak makine ve teçhizat destek tutarı, kredi faiz destek tutarı ile işletme gideri desteği tutarlarının toplamı veya yatırım proje tutarının tamamı için sağlanacak kredi faiz destek tutarı 10 milyon lirayı geçemeyecek.

Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla yapılacak yatırımlar için kredi faiz desteği uygulanmayacak.

Aracı kurumların uyguladıkları faiz oranları, kredi faiz desteği puanının altına düştüğünde, aracı kurumun uyguladığı oran dikkate alınacak.

Faiz desteği uygulamasına yönelik olarak aynı yatırım projesi için birden fazla aracı kurum ile protokol yapılmayacak.

Bakanlık ile aracı kurum arasında yapılacak protokol kapsamında, işletmelerin kullanacakları kredinin anapara riski tamamen aracı kuruma ait olacak. Bakanlık, gerekli gördüğünde 30 gün önce protokol taraflarını bilgilendirmek kaydı ile kredi faiz desteği uygulamasını durdurmaya yetkili olacak.

Kullanılan kredilerin faiz, kar payı veya anaparalarının yatırımcı tarafından itfa planlarında belirtilen sürelerde geri ödenmemesi halinde, yapılmayan ilk ödeme, ilgili aracı kurum tarafından en kısa sürede Bakanlığa bildirilecek. Bakanlıkça faiz desteği ödemeleri durdurulacak.

Yatırımcının kredi geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirdiğinin daha sonra ilgili aracı kurumca Bakanlığa bildirilmesi halinde, bildirimi takip eden dönemler için faiz desteği ödemeleri başlangıçta öngörülen ödeme tarihlerinde herhangi bir uzatmaya gidilmeksizin tekrar başlatılacak. Kredi geri ödemesine ait yükümlülüklerin yeniden aksaması halinde faiz desteği ödemesine son verilecek.

Yatırımın herhangi bir nedenle iptal edilmesi halinde yararlanılan kredi faiz desteği tutarı genel hükümler çerçevesinde tahsil edilecek.

Makine ve teçhizat desteği veya kredi faiz desteği sağlanacak yatırım projeleri için destek süresi, Bakanlık ile işletme arasında yapılan sözleşmenin imza tarihinden başlayarak 36 ay olacak. Değişiklik talepleri olması ve uygun görülmesi halinde bir defaya mahsus 6 aya kadar ek süre verilebilecek.

Büyük işletmeler kredi faiz desteğinden yararlanamayacak.

İşletme giderlerine geri ödemesiz destek

İşletme gideri desteği kapsamında; yatırımını tamamlamış ve ilgili genel müdürlük tarafından tamamlama belgesi verilen küçük işletmelere, belge tarihi esas alınarak ilk faaliyet yılını tamamlamadan başvuru yapılması halinde, bazı işletme dönemi harcama kalemleri için en fazla 1 yıl süresince geri ödemesiz destek verilebilecek.

Yatırımını tamamlamış küçük işletmelere, üretim amaçlı yıllık kullanılan enerji bedelinin en fazla yüzde 75’i, yıllık istihdam edilen personel için o yıl uygulanan brüt asgari ücret tutarının en fazla yüzde 75’i ve yıllık kira giderinin en fazla yüzde 75’i kadar destek sağlanacak.

Yabancılar da desteklerden yararlanabilecek

Yatırımcı, başarı ile tamamlanan her bir Ar-Ge ve yenilik projesi sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünün yatırımı için destek unsurlarından yalnızca bir defa yararlanabilecek.

Yatırım konusu teknolojik ürünün yurt içinde üretime ilk defa konu olması halinde destek kapsamında değerlendirilecek.

Ar-Ge süreçleri yurt dışında gerçekleşmiş ve o ülkedeki kurum, kuruluş veya fonlar tarafından desteklenmiş olan Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan veya öz kaynaklar kullanılarak yapılan Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan teknolojik ürünün üretimine yönelik yatırımın Türkiye’de yapılması halinde destek kapsamına alınabilecek. Başvuru sahibi yatırımcının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunluluğu aranmayacak.