ÜRETİMDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Mayıs 10, 2016  

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Işık: “Üretimde dijital dönüşümün yaygınlaştırılması ve 4. Sanayi Devrimi’ne geçişin sağlanması hedefi altında, politika belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için bakanlığın teşkilat kanununda değişiklik yapılması öngörülüyor”

Üretim Reform Paketi İle Digital Dönüşüm

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, üretimde dijital dönüşümün yaygınlaştırılması ve 4. Sanayi Devrimi’ne geçişin sağlanması hedefi altında politika belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için bakanlığın teşkilat kanununda değişiklik yapılmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Bakan Işık, Üretim Reform Paketi’ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ocak ayında Üretim Reform Paketi Çalıştayı’nın düzenlendiğini hatırlatan Işık, paydaşlardan alınan görüşler sonrasında tespit edilen sorunların çözümüne yönelik mevzuat değişikliklerini kapsayan paketin, 7 ana hedef altında toplam 31 öneri ve 19 alt öneriyi içerdiğini belirtti. Bakan Işık, önerilerin hayata geçirilebilmesi için 21 kanun ve 5 kanun hükmünde kararnamenin 78 maddesinde değişiklik veya ilaveler yapıldığını anlattı.

Işık, bu kapsamda belirlenen 7 ana hedefi şu şekilde özetledi:

“Sanayi alanlarında belirlenmesi ve planlamasında bakanlığın yetkilendirilmesi, Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Endüstri Bölgeleri (EB) ve Sanayi Siteleri (SS) uygulamalarının iyileştirilmesi, finansmana erişimin kolaylaştırılarak yerli üretim oranının artırılması, üretimde dijital dönüşümün yaygınlaştırılması ve 4. Sanayi Devrimi’ne geçişin sağlanması, temel bilimler mezunlarının istihdamının artırılması, tüketicinin korunması ve son olarak da sanayi sektörüne ilişkin kurumsal iyileştirmeler yapılması.”

 “Hedef, yerli üretim oranının artırılması”

Belirlenen hedefler ve bunlara dair önerilere değinen Işık, sanayi alanlarının belirlenmesi ve planlanmasında bakanlığın teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname ile yapılacak değişiklikle, tarımsal depolama ruhsatıyla faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin planlı sanayi alanlarına taşınması için kredi veya hibe desteği sağlanacağına dikkati çekti.

Işık, sanayi alanlarının geliştirilmesi, destek ve teşvik mekanizmalarının i·yileştirilmesi hedefine ilişkin ise şunları söyledi:

“Bu kapsamda sanayi i·şletmelerinin hafta tatili çalışma ruhsatından muaf tutulması, EB’lerde bina vergisi muafiyetinin sağlanması, OSB, EB ve SS’lerdeki binalar için emlak vergisinin indirimli uygulanmasına ilişkin düzenleme yapılması, OSB sınırları içindeki arazi ve arsalar için emlak vergisinin belirlenmesinde rayiç bedel sınırlaması getirilmesi, OSB, EB ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerine (TGB) sağlanan yapı denetim hizmet bedeli i·ndiriminden SS’lerin de yararlandırılması, mevcut SS kredilerinin kapsamının genişletilmesi ve şehir i·çinde kalan SS’lerin taşınma masraflarının kredilendirilmesiyle OSB Kanunu’nun uygulanmasında yaşanılan sıkıntıların giderilmesine yönelik öneriler üzerinde çalışıyoruz.”

Işık, yatırımcının finansmana erişiminin kolaylaştırılması, yerli üretim oranı ve i·şletmelerde verimlilik düzeyinin artırılması hedefi kapsamında, sanayi ürünleri üreten firmaların kredi maliyetlerinin azaltılması ve makinelerin teminat gösterilmesinin sağlanması, kamu alımları yoluyla orta-yüksek ve yüksek teknolojili yerli üretimin desteklenmesi önerilerinin getirildiğini anlattı.

İşletmelere verimlilik belgesi verilmesi ve hibe desteği sağlanması konusunun da öne çıktığını dile getiren Işık, “KOSGEB desteklerinde ön ödeme yapılması ve OSB arsa satışlarından KOSGEB payının kaldırılmasıyla demir çelik sektörünün rekabet gücünün artırılması da öne çıkan konulardan.” değerlendirmesinde bulundu.

Temel bilimler mezunlarına istihdam desteği

Işık, üretimde dijital dönüşümün yaygınlaştırılması ve 4. Sanayi Devrimi’ne geçişin sağlanması hedefi altında politika belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için bakanlığın teşkilat kanununda değişiklik yapılmasının öngörüldüğünü bildirerek, “4. Sanayi Devrimi kapsamında dönüşümü sağlamak adına akıllı üretim, nesnelerin interneti, otonom robotlar, bulut bilişim sistemi, artırılmış gerçeklik, 3D yazıcılar, siber-fiziksel sistemler, büyük veri, simülasyon, sistem entegrasyonu gibi sistemlerin geliştirilmesi ve desteklenmesi hedefleniyor.” dedi.

Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda temel bilimler mezunlarının niteliğinin geliştirilmesi ve i·stihdamının artırılmasının önemli olduğunun altını çizen Işık, bu konuda lisans öğrencileri i·çin i·ş yeri eğitimi uygulamasının düzenlenmesi, temel bilimler mezunlarının TGB’lerde destek kapsamına alınması ve bu kişilerin i·stihdamının desteklenmesi önerilerinin getirildiğini kaydetti.

Işık, tüketicinin korunması ve piyasada haksız rekabetin önlenmesine yönelik i·lave tedbirlerin alınması kapsamında, sanayi mallarının satış sonrası hizmetlerinin düzenlenmesi, ürün denetçisi kadrosunun i·hdas edilmesi, enerji verimsiz ürünlerin toplatılmasına i·mkan sağlanması, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sonucunda uygunsuz olduğu tespit edilen ürünlere uygulanan i·dari para cezalarının alt ve üst sınırlarının düzenlenmesinin hedeflendiğini anlattı.

Sanayi sektörünü destekleyen paydaşlara i·lişkin kurumsal düzeyde i·yileştirmelerin yapılması hedefine de değinen Işık, bu kapsamda müstakil sanayi odalarının kurulmasının kolaylaştırılması ve sanayi odalarının bakanlıkla i·lişkilendirilmesi, sanayi siciline kaydını yaptırmamış sanayi i·şletmelerinin i·dari para cezası uygulanmadan kayıt olmalarının sağlanması, Türk Standardları Enstitüsü ve KOSGEB personelinin mali ve özlük haklarının düzenlenmesiyle bakanlığın döner sermaye i·şletmesinin kurulması önerilerinin getirildiğini söyledi.