ZİRAİ MÜCADELE ALET VE İLAÇLARIN İHRACINI YAPARKEN, İZİN ALINMASI KOŞULUNU KALDIRAN TASARI KABUL EDİLDİ

Eylül 2, 2010  

Kanuna göre, Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununun 2. maddesinde
yer alan ”ihraç” ibareleri madde metninden çıkarılıyor. Böylece, şirketlerin
zirai mücadele kapsamında ihraç edecekleri alet ve ilaçların için Tarım ve
Köyişleri Bakanlığından izin almasına gerek kalmayacak, şirketler gereksiz
bürokrasi ve kırtasiye uygulamasından kurtarılacak.

Türkiye ile AB arasında imzalanacak sektörel anlaşma ile bu kanun
arasındaki gerekli uyumu sağlamak amacıyla, ”danışmanlık” görevi, Tarım ve
Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun görevleri arasından çıkarılacak ve
”bilgilendirme” görevi kanuna eklenecek. Buna göre, ”faydalanıcıların
desteklerden azami ölçüde yararlanabilmeleri amacıyla tanıtım, bilgilendirme,
eğitim ve yönlendirme faaliyetlerini yürütmek”, ”il düzeyinde duyuru ve
tanıtımları yapmak, faydalanıcılara yönelik tanıtım, bilgilendirme, eğitim ve
yönlendirme faaliyetlerini yürütmek”, ”Başkan tarafından faaliyet alanlarıyla
ilgili verilecek diğer görevleri yerine getirmek”, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı
Destekleme Kurumunun görevleri arasında olacak.
AB’den sağlanan fonların mali yönetimi, kurumun ulusal düzeyde
akreditasyonunun sağlanması ve akreditasyonu ile ilgili kuralların uygulanmasının
takibi ile ilgili çalışmalar, ulusal yetkilendirme görevlisi olarak belirlenen
merci tarafından yapılacak.

-PROJE HİZMETLERİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ-

Proje Hizmetleri Genel Koordinatörlüğü, Proje Yönetimi Koordinatörlüğü
ile Proje İzleme ve Kontrol Koordinatörlüğünden oluşacak. Proje Yönetimi
Koordinatörlüğünün görevleri şöyle:
”Programla ilgili duyuru ve tanıtımları yapmak. Başvuru kılavuzlarını,
başvuru formlarını ve gerekli diğer dokümanları hazırlamak, faydalanıcılara
yönelik tanıtım, bilgilendirme, eğitim ve yönlendirme faaliyetlerini yürütmek.
Başvuruları kabul etmek, proje ve faaliyetlerin belirlenen uygunluk kriterleri
çerçevesinde ön incelemelerini yapmak, yaptırmak, desteklenecek proje ve
faaliyetlerin seçimini yapmak üzere komisyona sunmak. Desteklenmesi uygun görülen kişi ve kuruluşlarla yapılması öngörülen sözleşmeleri hazırlamak.”
Finansman Genel Koordinatörlüğü, Tahakkuk Koordinatörlüğü, Ödeme
Koordinatörlüğü ve Muhasebe Koordinatörlüğünden; Destek Hizmetleri Genel
Koordinatörlüğü ise Bilgi Sistemleri Koordinatörlüğü ile İnsan Kaynakları ve
İdari İşler Koordinatörlüğünden oluşacak.

-”İZLEME KOMİTESİ OLUŞTURULACAK”-

İlgili kamu kurum ve kuruluşları, gerçek kişiler, özel hukuk tüzel
kişileri ve sivil toplum kuruluşlarının; kırsal kalkınma program ve destekleriyle
ilgili izleme ve değerlendirme süreçlerine katkı ve katılımlarını sağlamak için
İzleme Komitesi oluşturulacak. Komitenin sekretarya hizmetleri, bakanlıkça
yönetim otoritesi olarak belirlenen birim tarafından yürütülecek. Yönetim
otoritesinin görevleri ile çalışma usul ve esasları bakanlık tarafından
çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenecek.


Komitenin başkanı Bakanlık Müsteşarı olacak; komitede bakanlık, İçişleri,
Maliye, Sanayi ve Ticaret, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlıkları,
Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine Müsteşarlığı ve AB Genel Sekreterliğinden en az genel müdür düzeyinde birer temsilci ile ilgili sivil toplum kuruluşlarından
temsilciler yer alacak. Komiteye, başkan, yönetim otoritesi ve Avrupa Komisyonu
temsilcileri istişari düzeyde katılabilecek. Komitenin görevleri; kırsal alandaki gelişmeler ile kırsal kalkınma program ve desteklerinin hedeflerine ulaşmasının sağlanması ve desteklerin ulusal politika ve stratejilere uygun, birbirleriyle tutarlı, uyumlu ve etkin bir şekilde uygulanması amacıyla; proje ve faaliyet başvuru şartları, seçim ve değerlendirme kriterlerinin kırsal kalkınma hedeflerine uygunluğu konusunda görüş oluşturmak; uygulama ve gelişmeleri hedeflere ulaşma açısından belirli aralıklarla izlemek, değerlendirmeleri incelemek; hedeflere ulaşılması veya mali yönetim de dahil olmak üzere yönetim ve uygulamanın etkinleştirilmesi konusundaki önerilerini ilgili kurum ve makamlara bildirmek olacak. Kanunda ayrıca kurumda istihdam edilecek personele ilişkin düzenlemelere de yer verildi.